Centar
za predškolski odgoj

Sažetak

Donacija se dodjeljuje za nabavu didaktičkih pomagala za rad u integriranim vrtićkim skupinama. To djeci s posebnim potrebama omogućava bolje prihvaćanje od strane vršnjaka, socijalizaciju i integraciju.