Grad
Slavonski Brod

Sažetak

Donacija je dodijeljena za nabavu didaktičkog materijala koji će se koristiti u nastavi djece s teškoćama u razvoju. Slijedeći načela inkluzivnog pristupa obrazovanju djece s teškoćama u razvoju, sve su češće u razrede redovnih škola integrirana djeca s teškoćama, premda još nisu stvoreni odgovarajući uvjeti za njihov prihvat. Uvođenjem asistenata u nastavi, što je uobičajena praksa u svijetu, olakšava se integracija učenika s teškoćama.