Udruga
Tvornica ideja

Voditelj projekta

Boris Bulović

Sažetak

E-tim je začetak ekološkog projekta na razini cijele Republike Hrvatske s glavnim ciljem pronalaska divljih/neslužbenih odlagališta otpada i zbrinjavanja otpada na područjima urbanih i ruralnih sredina te objavljivanja i prezentiranja podataka na javno dostupnoj web stranici.

Prema Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske koju donosi Hrvatski sabor, divlja/neslužbena odlagališta su manji neuređeni prostori koji nisu predviđeni za odlaganje otpada, a formirali su ih najčešće građani bez prethodnog znanja tijela lokalne samouprave. Zabrinjavajući su i podaci da od ukupnog recikliranog papira potrebnog za industrijsku proizvodnju uvozimo čak 2/3, u isto vrijeme zanemarujući reciklažu i zatrpavajući naše šume i livade otpadom.


Vođeni sve lošijim stanjem ekološke svijesti i količinama otpada kojima smo (prema podacima Agencije za zaštitu okoliša i Ministarstva zaštite okoliša i prirode) iz godine u godinu sve više zatrpani, članovi Udruge Tvornica Ideja odlučili su započeti projekt koji će našu domovinu učiniti čišćom, ljepšom i ugodnijom za život.


Glavne sastavnice projekta su slijedeće:

 1. Osnivanje E-tima sastavljenog od stručnih i osposobljenih suradnika udruge, mladih ekološki osviještenih entuzijasta i volontera, opremanje i izlasci na teren s glavnim ciljem pronalaska, a u skladu s mogućnostima i zbrinjavanja divljih/neslužbenih odlagališta otpada,
 2. Održavanje eko-radionica diljem Lijepe naše u većim gradovima i regionalnim centrima s ciljem promoviranja projekta, educiranja javnosti s naglaskom na djecu i mlade te podizanja ukupne razine ekološke svijesti kroz niz praktičnih i atraktivnih sadržaja,
 3. Promoviranje ekološkog načina života kroz različite publikacije (brošure, letci, plakati i video sadržaji) te poticanje na uključivanje u projekt osnivanjem vlastitih ekoloških grupa po uzoru na E-tim,
 4. Kreiranje i održavanje interaktivne web stranice na kojoj će biti dostupni rezultati E-tima uz niz praktičnih savjeta za ekološki osviještenu svakodnevnicu.

Osnovni ciljevi projekta

 1. Uspostavljanje snažno brendiranog, medijski eksponiranog projekta s privlačnim vizualnim identitetom, zanimljivog široj javnosti s naglaskom na djecu i mlade,
 2. Podizanje ekološke svijesti javnosti s naglaskom na djecu i mlade,
 3. Povećavanje kvalitete i opsega podataka o divljim/neslužbenim odlagalištima te količinama otpada na njima,
 4. Smanjenje količine otpada i broja divljih/neslužbenih odlagališta,
 5. Poboljšanje ekološke situacije unutar naselja (čišći parkovi, školska i vrtićka igrališta…),
 6. Povećanje razine ekološke svijesti pojedinca tako da odlaže otpad iz domaćinstva na odgovarajući način, odlaže otpad namijenjen oporabi (papir, staklo, PET-ambalaža, limenke, staro željezo, biootpad itd.) ili posebnoj obradi (baterije, ulja, lijekovi itd.) u odgovarajuće spremnike/reciklažna dvorišta ili na druga odgovarajuća mjesta i način (npr. kompostiranje), kupuje proizvode koji sadrže reciklirane materijale te kupuje proizvode i koristi usluge koje stvaraju manje otpada (pridržavaju se osnovnih načela održivog razvoja), potiče okolinu na izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada, zbrinjavanje divljih/neslužbenih odlagališta te iskorištavanje vrijednih osobina otpada (recikliranje) i potiče okolinu na uključivanje u projekt,
 7. Uključivanje udruga sličnog karaktera,
 8. Poticanje ljudi na neformalna udruživanja i uspješna djelovanja na području istih interesa,
 9. Povezivanje stručnjaka i studenata na području problematike radi većeg doprinosa i proširenja projekta,
 10. Stvaranje osnove za daljnji napredak projekta,
 11. Stvaranje osnove za daljnje ekološke projekte sličnog karaktera.

Plan aktivnosti


2013.

 • 15.9. - 01.10. Okupljanje stručnih suradnika u E-tim, inicijalni sastanak, dogovori oko opremanja i definiranje termina izlaska na teren.
 • 01.10. - 31.12. Vikend izlasci E-tima na teren, pronalaženje divljih/neslužbenih odlagališta otpada, fotografiranje, evidencija, definiranje koordinata te eventualno zbrinjavanje.
 • 01.10. - 01.11. Izrada vizualnog identiteta projekta, priprema materijala za dizajn, snimanje i tisak publikacija - dio volontera Udruge Tvornica Ideja zadužen za grafički dizajn i video materijale.
 • 01.11. - 01.12. Priprema materijala za izradu i objavljivanje web stranice - dio volontera Udruge Tvornica Ideja zadužen za web dizajn.
 • 01.12. - 31.12. Objava materijala E-tima na web stranici, kontinuirano ažuriranje i poboljšanje stranice.


2014.

 • 01.01. - 15.02. Slanje promotivnih materijala i dogovaranje prezentacija i radionica u većim gradovima i zainteresiranim školama, vrtićima i udrugama.
 • 15.02. - 01.04. Održavanje radionica i animiranje za uključivanje u projekt i osnivanje vlastitih E-timova.
 • 01.01. - 01.04. Daljnji izlasci na teren E-tima, evidencija i zbrinjavanje otpada.
 • 01.01. - 01.04. Kontinuirano održavanje web stranice projekta i unos novih podataka o divljim/neslužbenim odlagalištima otpada.
 • od 01.04 - Nastavak razvoja projekta.

Očekivani rezultati

 1. Osnovan E-tim, sastavljenog od stručnih suradnika za izlazak na teren i pronalaženje divljih/neslužbenih odlagališta otpada,
 2. Obilježeno minimalno 15 odlagališta otpada i eventualno zbrinjavanje otpada prema mogućnostima,
 3. Održana predavanja i radionice za javnost u većim gradova unutar Republike Hrvatske (Karlovac, Osijek, Rijeka, Split, Varaždin, Zadar, Zagreb),
 4. Izrađena interaktivna web stranica sa informacijama o radu E-tima, odlagalištima te ekološkim sadržajem
 5. Izrađeni i pripremljeni promotivni materijali (edukativna brošura, plakati i promotivni video snimljen na DVD-ove i postavljen na Youtube mreži),
 6. Prisutnost projekta na popularnim društvenim mrežama (Facebook, Google +, Twiter, Youtube),
 7. Objavljeno 20 članaka na internetskim stranicama i portalima,
 8. Objavljeno 10 članaka u tiskanim novinama i časopisima,
 9. Objavljeno 10 reportaža na radio i televizijskim emisijama i vijestima,
 10. Poslane edukativne brošure i plakati te potencijalno dogovorena predavanja u ekološki istaknutim vrtićima, školama i udrugama u okolici većih gradova,
 11. Uključivanje u projekt: 10 osnovnih i srednjih škola, 5 vrtića, 25 udruga s usmjerenim djelovanjem na ekologiju i vaninstitucionalno obrazovanje, 100 pojedinaca i 500 zainteresiranih ljudi na radionicama.

Potrebna sredstva

 1. Oprema za terenski rad E-tima (izletnička oprema, prva pomoć, alat, biljke za eventualno pošumljavanje, prehrana, materijali za rad i čišćenje),
 2. Oprema za fotografiranje i očitavanje koordinata,
 3. Troškovi predavanja i prezentacije projekta u većim gradovima i regionalnim centrima (smještaj za predavače, prehrana i materijali za rad i prezentaciju),
 4. Laptop za prezentacije i radionice, izradu grafičkog dizajna te ažuriranje i administraciju web stranice,
 5. Printer i toneri,
 6. Prijenosni hard disk,
 7. Dizajn i tisak edukativne brošure,
 8. Izrada edukativno-informativnog biltena,
 9. Izrada web stranice (dizajn, zakup domene, izrada web stranice),
 10. Održavanje web stranice (web hosting),
 11. Snimanje, montaža i izrada DVD-ova s promotivnim video materijalom,
 12. Majice za sudionike projekta i radionica
 13. Promotivni materijali (bedževi, privjesci, rokovnici, olovke i slično),
 14. Stručna literatura,
 15. Putni troškovi (javni prijevoz - putovanje u tuzemstvo, troškovi putovanja za organizatore predavanja i stručne suradnike)
 16. Troškovi goriva (E- tim na terenskom radu),
 17. Najam prostora za održavanje radionica,
 18. Telefonski troškovi,
 19. Poštanski troškovi,
 20. Troškovi čišćenja prostora,
 21. Režije,
 22. Troškovi mobilnog interneta,
 23. Uredski materijali (fascikli, kemijske olovke, papiri, rokovnici, registratori, blokovi, markeri, ploče, flipchart, blokovi za flipchart, police za administraciju, DVD-ovi, kutije za DVD-ove, kuverte, baterije i slično),
 24. Administrativni troškovi knjigovodstva i održavanja računa,
 25. Nepredviđeni troškovi.