Gimnazija Vukovar

Voditelj projekta

Davor Šijanović, ravnatelj škole

Sažetak

Naša se škola već drugu godinu koristi sustavom e - dnevnika, a ove smo godine prošli i na natječaju za e - škole. Ponosni smo na činjenicu da imamo kvalitetan kolektiv koji se vrlo brzo prilagodio upotrebi tehnologije u nastavi. Međutim, kao i mnoge škole, velik nam je problem nedostatak računala. Naime, ona računala koja koristimo u učionicama, stara su i potrebno ih je zamijeniti jer se ne mogu koristiti u svrhu unaprjeđenja kvalitete nastavnog procesa i upotrebe digitalnih nastavnih sadržaja koja su nam na raspolaganju. Osim toga nemamo u svakoj učionici računalo, pa nam to otežava i upotrebu e - dnevnika. Tablete koje neki nastavnici imaju u zamjenu za računala ne mogu se koristiti zbog slabe bežične mreže u školi. Naš nastavnički kadar naprosto je sputan prenijeti i pružiti učenicima onu kvalitetu nastave koju bi mogli kada bi imali adekvatnu tehnološku opremu i komunikacijsku vezu. Živimo u vrijeme kada djeca traže više od samo suhoparne interpretacije gradiva od strane nastavnika. Učenici žele izazove, a te nam izazove pruža tehnologija. Stoga smatramo da bi nam vaša donacija uvelike omogućila podići kvalitetu nastave u našoj školi kako bi i naši učenici mogli biti ravnopravni s učenicima s kojima će se jednog dana naći na zajedničkoj utrci za upise na željeni fakultet. Kroz edukaciju putem projekta e – škole, nastavnici iz matematike, kemije, biologije i fizike proći će edukacije o upotrebi tehnologije u nastavi. Ta bi znanja upotrijebili članovi projektnog tima i osmislili edukativne radionice o upotrebi računala i interneta u nastavi svog predmeta. Te bi radionice koristili za edukaciju nastavnika naše škole ali i nastavnika drugih škola. Suradnjom s Agencijom za odgoj i obrazovanje naše bi radionice prezentirali na stručnim skupovima različitih predmeta. Time bi edukaciju proširili i na one škole koje nisu u projektu e – škole. Organizirali bi i video konferenciju s drugim e – školama kako bi razmijenili iskustva i dogovorili buduće suradnje.

Osnovni ciljevi projekta

Cilj projekta je opremanje svih učionica u Gimnaziji Vukovar s prijenosnim računalima, projektorima i bijelim pločama te uspostavljanje brže i jače bežične internet veze. Osmišljavanje edukativnih radionica o primjeni ICT tehnologije u nastavi i educiranje kolektiva naše škole. Nakon edukacije nastavnici će stečena znanja koristiti u nastavi. Time bi ispunili zadatak o podizanju razine digitalne zrelosti naše škole. Osim toga ove će se radionice koristiti kao edukacija za nastavnike i onih škola koje nisu u projektu e –škole. Održat ćemo video konferenciju s školama koje su u projektu e – škola gdje ćemo razmijeniti iskustava i dogovoriti nove projekate ili suradnje. Ovaj je projekt svojevrsni nastavak na projekt e - škole.

Plan aktivnosti

Opremanje učionica s prijenosnim računalima i projektorima koji bi se instalirali na stropu učionice te bijelim pločama. Uspostavljanje brže i jače bežične internet mreže u školi. Osmišljavanje radionica u svrhu edukacije nastavnika o primjeni ICT tehnologije. Svaki će član tima na primjeru jednoga nastavnoga sata iz svog predmeta pokazati kako se može tehnologija koristiti u nastavnom procesu, kako koristiti digitalne nastavne sadržaje, uključiti učenike u korištenje tehnologije u svrhu razvijanja vještina, korištenje interneta kao izvora informacija i metodičkog pomagala i sl. Edukacija nastavnika našeg kolektiva. Povezivanje s Agencijom za odgoj i obrazovanje i drugim školama u Vukovarsko – srijemskoj županiji. Osmišljene radionice predstavnici projektnog tima izložili bi na Županijskim stručnim vijećima svog predmeta. Organizacija video konferencije s školama iz programa e – škole i razmjena iskustava.

Očekivani rezultati

Kao krajnji rezultat vidimo sve učionice u našoj školi opremljene računalom i projektorom te bijelim pločama. Očekujemo da će svi naši nastavnici proći edukaciju o korištenju tehnologije u nastavi te da će se time unaprijediti kvaliteta nastave u Gimnaziji Vukovar. Planiramo ostvariti i suradnju s drugim školama koje jesu/nisu prošle u projektu e – škole u našem gradu i županiji te i njima ponuditi edukaciju u prostorima naše ili njihove škole. Također smatramo da će i naši učenici kroz ovaj projekt steći vještine i znanja koje će im omogućiti bolje rezultate na državnoj mature, upis na fakultete i lakši pronalazak radnog mjesta. Dogovoriti nove suradnje i projekte s drugim školama.

Potrebna sredstva

Želja nam je opremiti sve učionice u našoj školi s po jednim prijenosnim računalom, projektorom, stalkom za instalaciju projektora na stropu učionice, bijelim pločama, flomasterima i brisačem flomastera za ploču. Također bi se iz dobivenih sredstava osigurala bolja internet veza u svim učionicama. S obzirom da naša škola ima ukupno 19 učionica za opremanje navedenom opremom potreban nam je iznos od 90.000 kn.